Onze Algemene Verkoopvoorwaarden

 

I. Geldingsbereik

 1. Deze verkoopvoorwaarden gelden voor contracten over de verhuur van hotelkamers ter accomodatie, alsook alle voor de klant bewezen verdere prestaties en leveringen van het hotel.
 2. De onder- of verderverhuring van de overgelatene kamers alsook de benutting van de kamers ten andere als accomodatiedoeleinden hebben een voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel nodig.
 3. Verkoopvoorwaarden van de klant vinden alleen gebruik, wanneer dit voorafgaand expliciet schriftelijk is beklonken.

 

II, De sluiting van het contract, contractant; verjaring

 1. Het contract komt door de acceptatie van het contract van de klant door het hotel tot stand. Voor het hotel staat het vrij, de kamerboeking schriftelijk te bevestigen.
 2. Contractanten zijn het hotel en de klant. Heeft een derde voor de klant besteld, is hij aansprakelijk tegenover het hotel gezamenlijk met de klant als hoofdelijke schuldenaar voor alle verplichtingen uit het hotelopname-contract, voorzover voor het hotel een adequate verklaring van de derde ter tafel ligt.
 3. Alle aanspraken tegen het hotel verjaren principieel over een jaar vanaf het begin van de kennisafhankelijke regelmatige verjaringstermijn van de §199 Abs. 1 BGB. Schadevergoedings-aanspraken verjaren kennisonafhankelijk over vijf jaar. De verjaringsretracties gelden niet bij aanspraken, die zijn gebaseerd op een met voorbedachte rade of gofweg onachtzaam plichtsverzuim van het hotel.

 

III. Prestaties, prijzen, betalingen, compensatie

 1. Het hotel is verplicht, die van de klant geboekte kamers klaar te houden en de bedongen prestaties te bewijzen.
 2. De klant is verplicht, die voor de kamerverhuring en de van hem in aanspraak genomen verdere prestaties geldende ofwel bedongen prijzen van het hotel te betalen. Dit geldt ook voor van de klant verordende prestaties en kosten van het hotel aan derde.
 3. De bedongen prijzen sluiten de desbetreffende wettelijke BTW in. Is het tijdvak tussen de sluiting van het contract en de contractvervulling groter dan vier maanden en verhoogt zich de van het hotel algemeen voor zulke prestaties berekend prijs, zo kan dit de in het contract gebonden prijs passend, echter hoogstens om 5 % verhogen. De verhoging van de prijs moet voor de klant uiterlijk 21 dagen voorafgaand van de in het contract bedongen dag van aankomst te kennen worden gegeven.
 4. De prijzen kunnen van het hotel tevens worden veranderd, wanneer de klant achteraf veranderingen van de aantal geboekte kamers, de prestatie van het hotel of de verblijfsduur van de gasten wenst en het hotel toestemming ervoor geeft.
 5. Rekeningen van het hotel zonder vervaldatum zijn binnen 10 dagen vanaf ontvangen van de rekening zonder mindering betaalbaar. Het hotel is bevoegd, opgelopene vorderingen altijd opeisbaar te zetten en onmiddellijk betaling te verlangen. Bij verzaking van betaling is het hotel bevoegd, de desbetreffend geldende wettelijke rente wegens de laatste betaling ten bedrage van momenteel 8 % ofwel bij rechtsverkeer, bij welke een consument betrokken is, ten bedrage van 5 % boven de rentetarief te verlangen. Een bewijs van een hogere schade blijft voor het hotel voorbehouden.
 6. Het hotel is bevoegd, bij sluiting van het contract of daarna, rekening houdend met de wettelijke bepalingen voor all-in reizen, een adequate vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen. De hoogte van de vooruitbetaling en de betalingstermijnen kunnen in het contract schriftelijk worden bedongen.
 7. De klant kan alleen een ontegenzeglijke of rechtsgeldige vordering met een vordering van het hotel verrekenen of minderen.

 

IV. Het aftreden van de klant (d.w.z.  afzegging, stornering)/ Geen aanspraak hebben gemaakt op prestaties van het hotel

 1. Een aftreden van de klant van het met het hotel gesloten contract behoeft de schriftelijke toestemming van het hotel. Gebeurd deze niet, zo is de bedongen prijs uit het cotract ook dan te betalen, wanneer de klant geen beroep doet aan de prestaties uit het contract. Dit geldt niet bij schending van de verplichting van het hotel ten consideratie op rechten, rechtsgoederen en belangstellingen van de klant, wanneer wij van hem een vasthouden aan het contract niet meer kunnen vergen of hem een overige wettelijke of in het contract staande aftredensrecht competeerd.
 2. Voorzover tussen het hotel en de klant een termijn voor het kostenloze aftreden van het contract schriftelijk is beklonken, kan de klant tot dan toe van het contract aftreden, zonder betalings- of schadevergoedings- aanspraken van het hotel in werking te stellen. Het aftredensrecht van de klant vervalt, wanneer hij niet tot de beklonken termijn zijn recht op aftreden schriftelijk tegenover het hotel uitoefend, voorzover niet een geval van aftreden van de klant volgens nummer 1 zet 3 ter tafel ligt.
 3. Bij van de klanten niet gebruikte kamers heeft het hotel de inkomsten uit elders verhuring van de kamers alsook de bespaarde kosten aanterekenen.
 4. Voor het hotel is het vrij, de in het contract bedongen vergoeding te verlangen en de minderng voor bespaarde kosten forfaitair te berekenen. Voorzover een aftreden van een klant derhalve niet volgens IV. Nr. 1 en Nr. 2
  is toegstaan, ontstaan volgende storno-voorwaarden:

 

tot 60 dagen voor aankomst              kostenloos
59 – 30 dagen voor aankomst            20 % van de boekingssom
29 – 11 dagen voor aankomst            30 % van de boekingssom
10 – 2 dagen voor aankomst              60 % van de boekingssom
1 dag voor aankomst
ofwel bij niet-aankomst                     80 % van de boekingssom

 

Voor de klant staat het vrij het hotel te bewijzen, dat hem geen of een wezenlijk lagere schade is ontstonden, als het van hem verlangde forfait.

 

V. het aftreden van het hotel

 1. Voorzover een kostenloos aftredensrecht van de klant binnen een bepaalde tijdspad schriftelijk werd bedongen, is het hotel in deze tijdspad zijnerzijds bevoegd, van het contract af te treden, wanneer aanvragen van andere klanten naar de in het contract  geboekte kamers ter tafel lieggen en de klant op wedervraag van het hotel niet afziet van zijn recht ten aftreden.
 2. Wordt een bedongen of boven volgens clausule III Nr.6 verlangde vooruitbetaling ook na verstrijken van een van het hotel bepaald adequaat respijt niet gedaan, zo is het hotel tevens ten aftreden van het contract bevoegd.
 3. Verder is het hotel bevoegd, vanuit zakelijk gerechtvaardigde reden van het contract uitermate af te treden, bijvoorbeeld ingeval
 • Hogere geweld of van het hotel niet verdedigbare omstandigheden de vervulling van het contract onmogelijk maken;
 • Kamers onder misleidende of foute vermelding van wezenlijke feiten, bijv. in de persoon van de klant of van het doeleinde, worden geboekt;
 • Het hotel gegronde reden heeft, dat de gebruikmaking van de hotelprestatie de wrijvingsloze werking, de veiligheid of het aanzien van het hotel in het publiek in gevaar kan brengen, zonder dat dit het machts- ofwel organisatiebereik van het hotel is toe te schrijven.
 • Een schending tegen boven clausule I Nr.2 ter tafel ligt.
 1. Bij bevoegd aftreden van het hotel ontstaat geen aanspraak van de klant op schadevergoeding.

 

VI. Kamerbeschikbaarstelling, -overgave en –teruggave

 1. De klant behaald geen aanspraak op de beschikbaarstelling van bepaalde kamers.
 2. Geboekte kamers staan voor de klant vanaf 15:00 uur op bedongen dag van aankomst ter beschikking. De klant heeft geen aanspraak op vroegere beschikbaarstelling.
 3. Op bedongen dag van vertrek zijn de kamers voor het hotel uiterlijk om 12:00 uur ontruimd ter beschikking te stellen. Daarna kan het hotel op grond van de verlate ontruiming van de kamer voor de contractoverschreden benutting tot 16:00 uur 50% van de volle catalogusprijs in rekening te stellen, vanaf 16:00 uur 100 %. In het contract bedongen aanspraken van de klant worden hierdoor niet gefundeerd. Het staat voor hem vrij te bewijzen, dat voor het hotel geen of een wezenlijk laag aanspraak op benuttingsvergoeding is onstonden.

 

VII. Aansprakelijkheid van het hotel

 1. Het hotel is aansprakelijk met de zorgvuldigheid van een keurig koopman voor zijn verplichtingen uit het contract. Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Hiervan uitgezonderd zijn schaden uit het letsel van het leven, de lichaam of de gezondheid, wanneer het hotel de plichtschending heeft te verdedigen, overige schaden, die op een met voorbedachte rade of grofweg onachtzame plichtschending van het hotel zijn gebaseerd en schaden, die op een met voorbedachte rade of onachtzame schending van voor een contract typische plichten van het hotel zijn gebaseerd. Een plichtschending van het hotel is met die van een wettelijk invaller of vervullingshulp gelijkgesteld. Zouden storingen of manco's bij de prestatie van het hotel optreden, wordt het hotel bij kennis of op onmiddelijke standje van de klant zijn best doen om voor een oplossing te zorgen. De klant is verplicht, dat hem draaglijke bij te dragen, om de storing uit de weg te ruimen en een mogelijk schade gering te houden.
 2. Voor ingevoerde dingen is het hotel aansprakelijk voor de klant volgens de wettelijke bepalingen.
 3. In zover voor de klant een parkeerplaats in de hotelgarage of op de hotelparkeerplaats, ook tegen vergoeding, ter beschikking wordt gesteld, komt daardoor geen verwaringscontract tot stand. Bij kwijt raken of beschading op het hotelperceel geplaatste of gerangeerde voertuigen en inhouden van deze is het hotel niet aansprakelijk, behalve bij het voornemen of grofwege onachtzaamheid. Voorafgaande nummer 1 zetten 2 tot 4 gelden naar evenredigheid.
 4. Oproep-orders worden van het hotel met acribie uitgevoerd. Berichten, post en goederenzending voor de gasten worden zorgvuldig behandeld. Het hotel overneemt de betekening, bewaring en – desverlangd – tegen vergoeding de achternazending van de post. Voorafgaande nummer 1 zetten 2 tot 4 gelden naar evenredigheid.

 

VIII. Slotbepaling

 1. Veranderingen of aanvullingen van het contract, de aanvraagsacceptatie of van deze algemene verkoopvoorwaarden voor de hotelopname zouden schriftelijk gebeuren. Eenzijdige veranderingen of aanvullingen door de klant zijn ineffectief.
 2. Vervullings- en betalingslocatie is de vestiging van het hotel.
 3. Uitsluitend rechtsgebied- ook voor cheque- en wisselgeschillen – is in commercieel verkeer de vestiging van het hotel. Voorzover een contractant de voorwaarde van het § 38 Abs.2 ZPO vervult en geen algemeen rechtsgebied in het binnenland heeft, geldt als rechtsgebied de vestiging van het hotel.
 4. Er geldt het duitse recht. Het gebruik van VN-kooprecht en het collisierecht is uitgesloten.
 5. Zouden enkele bepalingen van deze algemen verkoopvoorwaarden voor de hotelopname ineffectief of nietig zijn of worden, zo wordt daardoor de werkzaamheid van de overige bepalingen niet beroert. Voor het overige gelden de wettelijke voorschriften.